THÔNG BÁO XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 2017

Viết bởi  Sln đc: 27450 lần

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG TRUNG HỌC

 LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05/TB-THLN-TCHC 

Gia Lai, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” năm 2017

 


Kính gửi:   Các đơn vị trong toàn trường

Thực hiện Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

            Để việc xét tặng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ theo quy định. Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thông báo cho toàn thể công chức viên chức của đơn vị, tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn (theo Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN)để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

2. Cá nhân đủ tiêu chuẩn được xét tặng viết báo cáo quá trình công tác (theo mẫu phụ lục 2, Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN).

3. Các đơn vị nộp danh sách đề nghị xét tặng và báo cáo của cá nhân về cho phòng Tổ chức hành chính (đơn vị Thường trực thi đua). Thời gian nộp chậm nhất là ngày 06/3/2017.

4. Đơn vị nào nộp chậm hoặc không làm đầy đủ thủ tục, hồ sơ, Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường không chịu trách nhiệm về việc xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đơn vị đó.

            5. Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” được đăng trên Website nhà trường.

            6. Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường họp xét vào ngày 10/3/2017.

            7. Phòng Tổ chức hành chính hoàn thiện Hồ sơ (tờ trình, danh sách, báo cáo) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương để gửi Bộ trước ngày 17/3/2017.

            8. Trong quá trình thực hiện, nội dung nào chưa rõ, liên hệ phòng Tổ chức hành chính để được giải đáp.

            9. Ghi chú: Công chức, viên chức đã được tặng Huy chương và Kỷ niệm chương như trong điều 2, khoản 4 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thì không được xét.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Phương

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 11 Tháng 5 2017 09:41
Tin mới hơn t Phòng TCHC

Video Trường

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI